Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Cynllunio ar gyfer plentyn ar y gofrestr: cynlluniau amddiffyn, gofal a chymorth

Dylai fod gan blentyn y rhoddir ei enw ar y gofrestr amddiffyn plant mewn cynhadledd amddiffyn plant gychwynnol gynllun amddiffyn, gofal a chymorth. Yn unol ag a37 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 rhaid i’r awdurdod lleol fodloni anghenion gofal a chymorth plentyn er mwyn ei amddiffyn rhag:

Disgwylir i asiantaethau partner, yn unol â’u dyletswydd i gydweithredu , gynorthwyo’r awdurdod lleol yn y gwaith o ddatblygu’r cynllun a’i roi ar waith.

Mae’r rhain yn berthnasol o ran y cynllun:

D.S. Yn adran hon y gweithdrefnau mae’r pwyslais ar elfennau’r cynllun amddiffyn, gofal a chymorth, sy’n ymwneud ag amddiffyn plentyn rhag niwed sylweddol neu risg o niwed o’r fath.

Nodau cynllun amddiffyn, gofal a chymorth

Nodau’r cynllun yw:

Cynnwys cynllun

Dylai’r cynllun:

Cynllunio sy’n canolbwyntio ar y plentyn

Dylai’r cynllun geisio sicrhau bod y plentyn yn ddiogel rhag niwed a bod ei anghenion datblygiadol yn cael eu bodloni.