Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Y gynhadledd adolygu

Mae angen paratoi a rheoli’r gynhadledd adolygu, yn ogystal ac ymrwymo iddi, yn yr un modd â’r gynhadledd gyntaf.

Y diben

Mae’r gynhadledd adolygu â’r dasg o benderfynu a yw plentyn ar y gofrestr yn parhau i fod mewn perygl o niwed sylweddol. Os yw hyn yn wir dylai’r gynhadledd ystyried:

Amseru

Dylid cynnal y gynhadledd adolygu amddiffyn plant gyntaf o fewn tri mis o’r gynhadledd gyntaf a dylid cynnal cynadleddau adolygu pellach yn rheolaidd (o leiaf pob chwe mis).

Mae’r tasgau ar gyfer y gynhadledd adolygu’n cynnwys:

Dylai pob cynhadledd adolygu ystyried yn benodol diogelwch, llesiant a datblygu’r plentyn yn erbyn y canlyniadau a nodir yn y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth a sefydlu a yw’r plentyn mewn perygl parhaol o niwed sylweddol.

Dylid gwneud penderfyniad ar wahân i bob plentyn sy’n destun cynhadledd amddiffyn plant

Cadeirydd y gynhadledd

Er mwyn sicrhau cysondeb a dangos gwaith partneriaeth effeithiol mae’n arfer da i gadeirydd y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf gadeirio cynadleddau adolygu dilynol.

Mae gan gadeirydd y gynhadledd adolygu yr un pwerau penderfynu ag yr oedd ganddo yn y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf.

Presenoldeb

Mae’r cydlynydd cynlluniau cymorth gofal a chymorth yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl bobl briodol yn cael eu gwahodd i’r gynhadledd adolygu.

Dylai’r bobl yn y gynhadledd adolygu gynnwys:

Pan fo unrhyw rai o’r uchod yn absennol o’r gynhadledd adolygu a phan nad oes gwybodaeth ysgrifenedig ar gael, dylai cadeirydd y gynhadledd adolygu ystyried gohirio’r gynhadledd.

Mae angen yr un nifer o fynychwyr ag yr oedd ei angen yn y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf, hynny yw, o leiaf tair asiantaeth neu grŵp proffesiynol, neu mewn amgylchiadau eithriadol ac fel y barno cadeirydd y gynhadledd, dwy asiantaeth neu grŵp proffesiynol.

Dylai [Byrddau Diogelu Rhanbarthol], trwy eu prosesau sicrwydd ansawdd, fonitro diffyg presenoldeb asiantaethau.

Cyfranogiad aelodau grŵp craidd mewn cynadleddau adolygu

Rhaid i aelodau sy’n ymarferwyr o’r grŵp craidd greu adroddiadau asiantaeth unigol a chronolegau wedi’u diweddar ar gyfer y gynhadledd adolygu.

Dylai’r adroddiadau hyn nodi:

Dylai pob un o adroddiadau’r ymarferwyr gael eu rhannu wyneb yn wyneb â’r plentyn a’i deulu, pan fo’n briodol, i ennyn trafodaeth ac o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn y gynhadledd adolygu.

Ar y cyd dylai’r adroddiadau hyn greu trosolwg cynhwysfawr o:

Gwneud penderfyniadau mewn cynadleddau adolygu

Rhaid i benderfyniad y gynhadledd adolygu fod ar sail:

Dylai cyfranogwyr y gynhadledd seilio eu dyfarniadau ar a ddylai’r plentyn barhau i gael ei gofrestru neu beidio trwy ystyried y canlynol.

Dylid gofyn i aelodau sy’n ymarferwyr o’r grŵp craidd am eu barn cyn gofyn i aelodau eraill o’r gynhadledd am eu barn ynghylch a ddylai cofrestriad barhau.

Rôl cadeirydd y gynhadledd yw dod â barn pob aelod o’r gynhadledd ynghyd.

Canlyniadau

Ar ddiwedd pob cynhadledd adolygu, dylai cadeirydd y gynhadledd roi crynodeb. Bydd hyn yn cynorthwyo’r gynhadledd i benderfynu:

a

Dylid cofnodi unrhyw farn anghydsyniol.

Cofnodi’r gynhadledd adolygu

Dylai’r cofnodion gynnwys:

Dylid anfon copi o’r cofnodion, sydd wedi’u cymeradwyo gan y cadeirydd, i bawb a wahoddwyd i’r gynhadledd adolygu o fewn 5 diwrnod gwaith i ddyddiad y gynhadledd.

Mae’r cofnodion yn gyfrinachol ac ni ddylid eu rhannu gydag ymarferwyr neu bartïon eraill heb ganiatâd y cadeirydd.

Dylai aelodau teulu sy’n rhan o’r grŵp craidd dderbyn y cofnodion. Os cafodd aelodau teulu eu gwahodd o ran o’r gynhadledd adolygu dylid addasu’r cofnodion yn briodol er mwyn adlewyrchu hyn.

Dod â chynhadledd adolygu ymlaen

Dylid dod â chynhadledd adolygu ymlaen os:

Dylai’r gweithiwr cymdeithasol drafod gyda’r rheolwr perthnasol y rhesymau dros symud y gynhadledd adolygu ymlaen. Wedyn dylai’r rheolwr ymgynghori â chadeirydd y gynhadledd. Byddant yn penderfynu ar a gaiff dyddiad y gynhadledd adolygu ei symud ymlaen neu beidio.

Os yw’r gynhadledd yn cael ei symud ymlaen i ystyried dad-gofrestru, dylai fod dealltwriaeth a rennir o’r tebygrwydd y bydd newid yn cael ei gynnal dros amser cyn rhuthro i ddad-gofretru.

Awgrymiadau Ymarfer: Arferion Cynhadledd Adolygu Effeithiol