Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed

Trosolwg o’r adran

O fewn yr adran hon gall ymarferwyr ddod o hyd i weithdrefnau yn esbonio beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud os oes ganddyn nhw bryderon am blentyn sy’n wynebu risg o niwed, camdriniaeth a/neu esgeulustod gan gynnwys:

pan ddylai ymarferwyr fod yn hysbysu pryderon am gamdriniaeth ac esgeulustod gan gynnwys cyswllt y tu fas i oriau swyddfa.

Manylir ar sefyllfaoedd penodol y gallai ymarferwr ddod ar eu traws mewn perthynas â phlant a ffyrdd o ymateb yn:

Mae gan ymarferwyr sy’n cwblhau dyletswydd i hysbysu cyfrifoldeb o ran:

Trosolwg o’r ddyletswydd i hysbysu