Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed

Gofyn am gyngor

Ni ddylai’r angen i ofyn am gyngor oedi unrhyw gamau gweithredu brys sy’n angenrheidiol i ddiogelu plentyn.

Os nad ydych yn siŵr os oes perygl o niwed i’r plentyn

Dylai unrhyw ymarferydd sy’n oedi neu sy’n ansicr a yw plentyn sy’n wynebu risg o niwed ofyn am gyngor, fel y nodir isod, yn hytrach nag aros am ragor o dystiolaeth i gadarnhau neu wrthbrofi’r pryderon.

Chwilio am gyngor gan asiantaeth

Dylech bob tro geisio cyngor gan eich asiantaeth eich hun oni bai y byddai hyn yn golygu oedi a rhoi unigolyn sy’n wynebu risg

Y person diogelu dynodedig (SDD) yw’r person a enwebwyd yn y sefydliad:

Er y dylid gwneud pob ymdrech i geisio cyngor gan y person diogelu dynodedig, mae’n bosibl y bydd angen i’r ymarferydd gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn uniongyrchol, yn arbennig:

Cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am gefnogaeth/cyngor

Ni ddylai’r angen am geisio cyngor oedi unrhyw gamau gweithredu brys y mae angen eu cymryd i ddiogelu plentyn y credir ei fod sy’n wynebu risg o niwed.

Os, wedi ceisio cyngor yn asiantaeth yr ymarferydd, mae’n ansicr o hyd a ddylid hysbysu y pryderon, mae bob tro’n bosibl trafod y rhain ag aelod staff o’r gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn cynghori ar y camau nesaf.

Wrth geisio cyngor gan y gwasanaethau cymdeithasol, mae’n bwysig cydnabod:

Canlyniadau trafodaethau cychwynnol asiantaethau a gwasanaethau cymdeithasol

Gallai canlyniad unrhyw drafodaeth gychwynnol yn yr asiantaeth a/neu'r gwasanaethau cymdeithasol fod fel a ganlyn:

Cofnodi trafodaethau cychwynnol

Dylai unrhyw drafodaeth am les plentyn sy’n wynebu risg o niwed, gan gynnwys rhai sydd yn yr asiantaeth a’r rheiny gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, gael eu cofnodi yn ysgrifenedig.

Dylai’r cofnod gynnwys y canlynol:

Dylai unrhyw ymarferwyr â phryderon ynghylch plentyn ddogfennu eu pryderon, waeth p’un ai y cymerir camau gweithredu pellach ai peidio.