Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed

Casglu wybodaeth ar gyfer wneud hysbyiad

Caiff unrhyw un, gan gynnwys y cyhoedd hysbysu am gam-drin neu esgeuluso honedig, a amheuir neu sydd yn digwydd yn uniongyrchol i’r gwasanaethau cymdeithasol dros y ffôn, mewn e-bost neu mewn ysgrifen.

Dylid gwneud pob hysbysiad gan ymarferwyr i’r gwasanaethau cymdeithasol a/neu yr heddlu ar unwaith pan amheuir bod trosedd wedi’i chyflawni neu wrthi’n cael ei chyflawni.

Pan fo hysbysiad yn cael ei gyflwyno dros y ffôn i wasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol, mae’n rhaid i’r ymarferwr sy’n gwneud yr hysbysiad ei gadarnhau’n ysgrifenedig cyn pen 1 diwrnod gwaith.

Rhaid i ymarferwyr ddefnyddio ffurflenni hysbysu yr awdurdod lleol.

Dylai’r hysbysiad i’r gwasanaethau cymdeithasol gynnwys y wybodaeth sydd ar gael am y plentyn, ei deulu a’i amgylchiadau, gan ystyried rôl yr unigolyn a’i asiantaeth.

Gwybodaeth i’w chynnwys mewn hysbysiad

Gwybodaeth y dylid ei chynnwys mewn hysbysiad Er ei bod yn bwysig rhoi’r wybodaeth yn y tabl isod, os oes angen gweithredu’n syth er mwyn diogelu’r plentyn sy’n wynebu risg, dylai hyn gael blaenoriaeth dros gasglu gwybodaeth.

Dylai’r wybodaeth sydd ei angen fod yn gymesur a chynnwys:

Gwybodaeth sylfaenol

Table down arrow

Testun pryder

Table down arrow

Gwybodaeth a gedwir

Er fod y Tabl yn rhoi manylion y wybodaeth y dylid ei chasglu, cydnabyddir na fydd gan yr holl ymarferwyr y manylion hyn.


Ni ddylai diffyg manylion atal rhag rhoi gwybod am bryder diogelu.

Cofiwch y gall peidio â rhannu gwybodaeth roi plentyn mewn mwy o berygl o niwed ac mae’n nodwedd gyffredin mewn adolygiadau ymarfer plant. Er y gallai gwybodaeth ar ei phen ei hun ymddangos yn ddi-nod, gyda gwybodaeth arall o ffynonellau eraill, gallai fod yn bwysig o ran diogelu’r plentyn sy’n wynebu risg.

Am ragor o ganllawiau gweler: Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl; Rhannu Gwybodaeth i Ddiogelu Plant

Awgrymiadau Ymarfer: Gwneud adroddiad

Awgrymiadau Ymarfer: Hysbysu : Sut i Gymhwyso’r Broses Ddiogelu i Arfer