Nôl i Ymateb i adroddiad am blentyn sydd mewn perygl o gael ei niweidio, cam-drin a/neu ei esgeuluso

Rhoi gwybod i’r ymarferydd sy’n adrodd am y penderfyniad cychwynnol

Os mai canlyniad y gwiriadau cychwynnol yw nad oes pryderon o ran niwed sylweddol i’r plentyn, dylid rhoi gwybod hyn i’r sawl gyflwynodd yr hysbysebiad, ac esbonio’r rhesymau am y penderfyniad.

Dylai’r sawl sy’n gwneud yr hysbysebiad sicrhau bod yr ymarferydd a gyflwynodd pryder a arweiniodd at ddim camau pellach yn deall y dylai:

Er enghraifft, adroddodd gweithiwr cyfiawnder ieuenctid bryderon am berson ifanc oedd yn cael ei gam-drin yn emosiynol sy’n mynychu ei wasanaeth, drwy law ei fam. Ni welwyd tystiolaeth o hyn yn ystod y gwiriadau cychwynnol, ac ni roddwyd camau pellach ar waith. Dylai’r gweithiwr cyfiawnder ieuenctid fodd bynnag gadw unrhyw gamdriniaeth emosiynol bosibl mewn cof wrth ymwneud â’r person ifanc, ac adrodd am unrhyw newid neu ddirywiad yn ei amgylchiadau.

Ni ddylai’r ffaith nad oes camau pellach yn cael eu cymryd atal rhagor o hysbysebiad au os yw pryderon ymarferydd yn parhau, neu fod amgylchiadau’n newid.

Anghytundebau rhwng Ymarferwyr

Dylid cynghori’r ymarferwyr a gyflwynodd yr hysbysebiad , os ydyn nhw’n anghytuno gyda’r penderfyniad ac yn methu datrys y mater, yna dylid ei gyfeirio gan ddefnyddio protocol Datrys Pryderon a Gwahaniaeth Barn Broffesiynol y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol.